^ Fel
facebook

„Ébresztő! Kopogtat a jövőd!”

Integrált térségi program a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére

Közoktatási Programelem

1.)   Iskolát kezdő gyerekek részképesség szűrése:az iskolát kezdő gyerekek tanuláshoz szükséges részképességeinek szűrővizsgálata,a szűrővizsgálat eredménye alapján fejlesztő, és a gyerekek motivációjának kialakulását segítő foglalkozások helyi szintű megszervezése, a gyermekek vizsgálat eredményének megfelelő szolgáltatásba juttatása.

2.)   Komplex iskolai szenvedélybetegség prevenciós stratégia (7-12. osztályosoknak)Alapvető cél a prevenció, azaz olyan egészségszemlélet és életmódbeli szokásrendszer kialakítása, amelynek hatására a tanulók társadalmilag elfogadott módon viselkednek, élnek. Valamint alternatívát nyújtunk a fiataloknak, hogy mit csináljanak, miközben annak tudatosítása is fontos, hogy mit ne csináljanak. Cél olyan egészségfejlesztő program kidolgozása, amelynek eredményeként csökkennek az ártó tényezők, és erősödnek a személyiségfejlesztő hatások. Legfőbb célkitűzések:

·         Önismeret fejlesztése, a személyiség kialakulásának, főbb tényezőinek megismertetése

·         A nyitottság, empátia, pozitív önértékelés, tolerancia, mint pozitív erőforrások mozgósítása a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzése érdekében

·         A kommunikációs csatornákon és a kortársak visszajelzésein keresztül kapott információk korrigálása

·         Harmonikus társas kapcsolatok kialakításának segítése és megtanítása

·         A szenvedélybetegséggel kapcsolatos ténybeli információközlés (negatív és pozitív hatások, a fogyasztás következményei, veszélyei)

·         A szenvedélybetegségek, kiemelten a drogfogyasztás rizikó- és protektív faktorainak összegyűjtése, kezelési módszerek megismertetése.

3.)   Tanoda jellegű szolgáltatás 3 településen, 2-2 napközis csoporttal: Encsencs, Nyírlugos, Nyírvasvári

A Nemzeti Stratégia egyik átfogó célja: „Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működése és szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához, s ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.”

A tanoda jellegű szolgáltatás létrehozásával az alábbi célokat tűztük ki:

·         Tantárgyi képességfejlesztés, hogy minél több gyerek fejlődése váljon láthatóvá az iskolai érdemjegyekben is, kompetenciamérés eredményeinek javulása

·         Legyen lehetőségük a minőségi továbbtanulásra

·         Tanulási-művelődési technikák kialakítása

·         Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése

·         A szabadidő kultúrájának gazdagítása

·         A közösség erősítése

·         A szülők tanulást támogató szerepének erősítése

·         Javuljanak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek részvételi, tanulási és továbbtanulási - ezen keresztül a szegénységből való kikerülésük – esélyei.

4.)   Pályaválasztási táborok Kislétán

·         A pályaválasztási tábor megtartásával célunk a pályaválasztás előtt álló a kistérség 20 településen élő (elsősorban hátrányos helyzetű) fiataloknak iránymutatás adása, mely megkönnyíti a döntésüket a továbbtanulást illetően. Ismeretnyújtás a különböző szakképzési lehetőségekről, az egyes szakmák elsajátítása utáni elhelyezkedés lehetőségéről.

·          Felmérjük képességeiket, készségeiket mivel az általános iskola befejező évéhez érve fontos döntés elé kerülnek a tanulók és szüleik.Célunk a fiatal pályakezdő munkanélküliség csökkentése, és a gazdaság helyi igényeinek kielégítése érdekében tanácsadás nyújtása a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz. A tanulók kulcskompetenciáinak erősítése, a folyamatosan változó munkaerő-piaci igényhez való hiányszakmák megismertetéséhez ismeretetek nyújtása.

·         További célunk a helyi, regionális, országos stratégiákkal összhangban lévő szakképzési-fejlesztési koncepció megvalósítása keretében hozzájárulni a térség foglalkoztatottságának növeléséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez, a szakképzésre fordított állami források hatékony felhasználásával reagálni a képzési struktúra átalakítására, ezáltal a munkaerő-piaci esélyek biztosítása.

 

5.)   Info-tábor Nyírbogáton A tevékenység célja az információs társadalom fejlesztése, a digitális írástudás mint készség célcsoport általi elsajátítása, erősítése, valamint családtagok motiválása a számítógép- és internethasználatra. Ezzel szeretnénk fokozni a nyilvános internetes közösségi terek igénybevételét, az E-közszolgáltatások népszerűségét valamint a továbbtanulási és a munkaerő-piaci esélyek növelését.

 

A tevékenység célja a tanulók tekintetében:

·         tanulási életút építése,

·         a munkaerő piaci esélyek növelése,

·         az esélyegyenlőség tanórán kívüli lehetőségének biztosítása

·         integrációs alapok erősítése

·         sikerélményhez juttatás (önbizalom és önérvényesítő képesség erősítése)

Szülők részére:

·         társadalmi integráció segítése

·         esélyteremtés a további képzéseken (Munkaügyi Központ) való részvételre

·         az iskola és a tanulás iránti motiváltság erősítése

·         a szülő-pedagógus együttnevelés hitelének érvényesülése

 

6.)   Pedagógiai műhely

 

·         Szakmaközi hálózat kialakítása és működtetése.

·         A szakmaközi együttműködés javítása.

·         Partnerség és kommunikációs készség fejlesztésén keresztül az interaktív jellegű kapcsolatok kialakítása és működtetése, a műhelymunka során az ismeretek bővítése.

·         A kistérségben dolgozó pedagógusoknak eddig nem elérhető tevékenységeket biztosít pl: kiégés megelőzés – tréning, kézműves szakember segítsége a szabadidős tevékenységek színesebbé tételében, szakértői bizottságtól előadó meghívása, gyermekpszichiáter segítséget nyújt az iskolákban dolgozó szakembereknek.

 

Látogatottsági számláló

Ma 9

Tegnap 19

Héten 44

Hónapban 44

Összesen 18555