^ Fel
facebook

„Ébresztő! Kopogtat a jövőd!”

Integrált térségi program a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére

Szociális Programelem

Iskolai-, óvodai szociális mentor

 

A tevékenység helyszíne(i):

A kistérség 6 településén:

Nyírbátor, Nyírbéltek, Encsencs, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírmihálydi,

 

A szociális iskolai-, óvodai koordinátor alkalmazásával célunk:

- A veszélyeztetettség megelőzése és lehetőség szerinti megszüntetése,

- a hátrányos helyzetű családok kapcsolattartásának megkönnyítése, erősítése,

- szoros együttműködés a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó szervezetekkel, intézményekkel,

- elősegítése annak, hogy a családok életvitele és nevelésben betöltött szerepe pozitív irányba átalakuljon,

- képessé tegyék az óvodásokat, diákokat és családjaikat, oktatókat és másokat, hogy elérjék és hatékonyan kihasználják az óvoda, az iskola és a közösség erőforrásait,

 

Fa:

A szociális mentorok figyelemmel kísérik a diákok tanulmányi eredményeit, képességeiket, iskolai-, óvodai hiányzásait, magántanulókat, folyamatosan kapcsolatot tart a családdal. Terepmunkát végez. Az iskolai-, óvodai szociális mentor aktív szerepet vállal az iskola, óvoda életében. Szükség esetén jelzéssel él a jelzőrendszeri tagok felé, ezáltal is segítve a gyermek és ifjúságvédelmi felelős feladatát. Közvetítő és támogató szerepet tölt be a család, a pedagógus, óvónők között. A családot képviseli az iskola, óvoda felé. Iskolában prevenciós kiscsoportos foglalkozások megtartása, pszichológus bevonásával. A gyermekek családi hátterét és problémáit megismerve, számukra mindig aktuális információkról tud szolgálni, az aktuális ellátási formákról és szolgáltatásokról. A gyerekesély programjait népszerűsíti, melyben szerepet is vállal.

 

Settlement Ház

 

Helyszín:

-          4375 Piricse, Ságvári út 12.

-          4376 Nyírpilis, Károlyi u. 29.

 

A tevékenység célja:

Aközösségi ház működtetésével célunk a környezetében élő emberek életének, helyzetének teljes körére pozitív hatással lenni.

A közösségi szolgáltató házzal biztosítjuk a település lakóinak találkozási lehetőségét, helyet ad kisebb közösségek rendszeres programjainak, segíti a megfelelő információhoz való folyamatos hozzáférést. A settlement házban végzett tevékenységek, programok célja, hogy a lakosság életében egy olyan minőségi változást hozzunk létre, amelyek révén, a társadalomba való beilleszkedést, az integrációt elő tudjuk segíteni, ezen célunk a közösségi házban tartandó programokat és tevékenységeket is átszövi. A settlement házban közösségi szociális munkaformával - a hátrányos helyzetű gyermekek életminőségének javítása érdekében- közösségi programokat nyújtunk, ugyanakkor megjelenik az egyéni és csoportos szociális munka is.

Olyan szolgáltatásokat kívánunk nyújtani, amelyek valamennyi korosztály számára hasznosak, és elérhetőek. A fő cél az, hogy segítsünk csökkenteni a gazdasági, szociális, kulturális hátrányokat, segítsük a pályaválasztást, gyakorlati tapasztalatok szerzésével a gyermeknevelést.  

 

Közösségi házban nyújtott szolgáltatások:

-A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat kihelyezett ügyfélfogadást tart, valamint a Támogató Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadását biztosítjuk,

- A lakások alacsony komfortfokozatából származó, hátrányokat enyhítő szolgáltatásokat, a legalapvetőbb szükségleteknek megfelelően fürdési, tisztálkodási, mosási, lehetőséget biztosítunk. Továbbá főzési, varrási lehetőséget is biztosítunk.

  - A Szociális szolgáltatás fejlesztő programkeretében családi mentoralapvető egészségügyi feladatokat végez pl.: vérnyomásmérés

 

- A közösségi házhoz tartozó területen kialakításra kerül a településen élő gyermekek és családok számára, egy játszótér. A játszótérhez közel, az udvaron szabadtéri főzési, sütési lehetőség kerül kialakításra.

 

Rendszeres programok:

programokat biztosítunk a gyerekek és fiatalok számára:

- kézműves foglalkozások,

- játszóház,

- ifjúsági, közösségi programok pl.: filmklub

 - A gyerekeknek egy „könyvsarok” kerül kialakításra, a könyveket helyben is olvashatják a   gyerekek, vagy ki is kölcsönözhetik.

 

csoportfoglalkozások:

- életmód klub gyerekeknek témakörei pl.: egészséges életmód és táplálkozási szokások, személyi higiéné, szexedukáció 

- életmód klub szülőknekés fiatal felnőtt korúaknak melyek az alábbi témaköröket foglalják magukba pl.: személyi higiéné, helyes életvezetés, háztartás, gazdálkodás, családtervezés és gyermeknevelés, a fejlődési életszakaszokra jellemző problémák kezelése,

- „Dolgos kéz” klub a szülők és gyermekek részvételével, a családok háztartásvezetési, gazdálkodási ismereteinek bővítése főzéssel egybekötve

- szocializációs csoportfoglalkozások

- csoportos felzárkóztató foglalkozások,

 

Szociális és gyermekvédelmi szakmai műhely, kistérségi szintű közös szabályozás kialakítása

 

A tevékenység célja:

A jelzőrendszeri tagok számára:

- A kistérség társadalmi integrációjának, kohéziójának és megtartó képességének erősítése a helyi adottságok maximális figyelembevételével és a helyi szereplők humán kapacitásának és együttműködési készségének fejlesztésével.

- Partnerség és kommunikációs készség fejlesztésén keresztül az interaktív jellegű kapcsolatok kialakítása és működtetése.

- A jelző és szolgáltató rendszer működésének kistérségi összehangolása.

- Közösen kialakított dokumentációs rendszer közzététele.

- A szakmaközi műhelymunka során az ismeretek bővítése.

- A szakemberek megismertetése a gyakorlatban már bevált technikákkal.

- A műhelymunka csoport tagjai egymás közötti munkájának és tevékenységének a segítése, egymás munkájának mélyebb szintű megismerése.

- A szakmaközi együttműködés javítása.

- A gyermekekkel megismertetni a jelzőrendszer tagjait és azok munkáját.

 

A tevékenység két alapvető részre osztható:

-         szakmaközi hálózat építését szolgáló műhelymunkák, elektronikus hozzáférés biztosítása

-         a műhelymunkában résztvevő szakemberek megismertetik hivatásukkal a pályaválasztás előtt álló középiskolásokat (akik ezzel egy időben megismerik a jelzőrendszer tagjait, és az általuk képviselt szolgáltatásokat)

 

Szociális szolgáltatás fejlesztő program (két új szolgáltatás bevezetésével)

 

A tevékenység helyszíne(i):

9 település-helyi igény szerint:

Nyírbátor, Nyírpilis, Encsencs, Piricse, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírcsászári, Nyírderzs, Penészlek (a kistérség valamennyi lakosa igénybe veheti a megvalósulás helyszínén)

 

Célunk:

- a harmonikus, kiegyensúlyozott családi élet elősegítése, amelyben a gyermek egészséges fejlődése biztosított, a testi, lelki, szociális jólét elérésének segítése!

- a család egészére ható személyre szabott és „otthonközeli” szolgáltatások nyújtása és közvetítése,

- a társadalmi intézményekkel való együttműködésben, kistérségi szinten bővül és javul a gyermekeket és családjaikat segítő szolgáltatások köre, minősége, eredményessége és elérhetősége,                     

- célorientáltabbá és hatékonyabbá válnak a kistérségben működő, a gyerekeket és családjukat segítő, a szocializációs hiányokat is pótló szolgáltatások,

- javul az intézmények és szakmai erőforrások kapacitás-kihasználása,

- javulnak a kisgyerekes családok egészségügyi ellátásának lehetőségei, az egészséges fejlődést és az egészség megőrzését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyei,

- a mentorok képesek legyenek segíteni és megerősíteni a szegénységben élőket.

 

Családi mentori hálózat kiépítése

A családi mentorok a helyi szolgáltatói teamhez rendelve végeznek egyfajta „otthonközeli” mentori feladatokat az egészségügy és a szociális terület mezsgyéjén a hátrányos helyzetű családoknál. A családi mentor a védőnők munkáját kiegészítve új tagja lesz a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének, illetve egy közvetítő személy a kliensek és a szolgáltatások között, mely szolgáltatás alatt értjük a gyerekesély program valamennyi szolgáltatását, illetve a kistérségben már működő ellátórendszereket.

Legfontosabb feladata a családi mentornak:

- a családok otthonában viszonylag huzamosabb időt tölt el, és a szülőkkel - különösen a családanyával- közösen törekszenek életvitelük javulására, melynek során elsődleges szempont a családban élő gyermek körülményeinek javulása.

Ilyen segítség lehet például:

-gyermekgondozás,

-szülői szerepekben való megerősítés,

-nevelési módszerek átadása,

-háztartásgazdálkodás,

-életviteli tanácsadás, stb.

 

szociális mentor tevékenység    

A szociális asszisztenseka rászorulóknak nehéz élethelyzetükben megfelelő támogatást nyújtanak a szociális problémák enyhítéséhez. Elsajátítja és alkalmazza a szociális segítés alapfeladatait,- részfeladatokat a szociális probléma megoldásban,- önálló szociális segítő feladatokat,- szabadidő-szervezési és rekreációs készségeket,- a szociális munka adminisztrációját.

A segítő folyamatokban szükség szerint részfeladatokat lát el, mint pl:

-         Az ellátásra szoruló személyek/ családok részére azonnali személyre szabott szolgáltatást tudunk biztosítani,

-         A szolgáltatások azokon a napokon is elérhetőek lesznek amikor a családgondozók nem az adott településen látják el feladatukat.

-          A mentorok feltáró munkát végeznek, a minél korábbi beavatkozás érdekében.

-         A szociális munkás irányításával részfeladatokat lát el a szociális probléma megoldásban. 

-         Szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet.

-         Prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat és programokat szervez.

-         Közösségi és kistérségi társadalmi integrációt segítő tevékenységet végez,

-         gyermekétkeztetésben segítséget nyújt.

A pályázat egyéb tevékenységeiben is ellát szervező, toborzó stb. feladatokat.

Látogatottsági számláló

Ma 10

Tegnap 19

Héten 45

Hónapban 45

Összesen 18556